Brief Platform KSG

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds 2020-2024

Het Platform KSG is partner in het convenant Diergezondheidsfonds (DGF). Binnenkort zal een nieuw convenant voor de jaren 2020-2024 worden ondertekend. In de afgelopen periode hebben de onderhandelingen hiervoor plaatsgevonden.

Al lange tijd wilden wij aparte tarieven voor schapen- en geiten. Deze wens komt voort uit het feit dat het risicoprofiel van de grote melkgeitenbedrijven (> 50 melkgeiten) beduidend anders is dan de overige sectoren. De kosten van de Q-koorts tankmelkonderzoeken zijn begroot op € 316.000,- per jaar en worden betaald vanuit het DGF.. Dit is ruim een derde deel van de totale preventiekosten. Deze kosten zouden door de betreffende bedrijven zelf betaald moeten worden. De tankmelkonderzoeken zijn noodzakelijk vanwege de risico’s die verbonden zijn aan de bedrijfsvoering van de grootschalige houderij van melkgeiten en melkschapen. De kosten zouden dan ook niet afgewenteld mogen worden op het collectief.
Verder kunnen in de grootschalige melkgeitenbedrijven nieuwe dierziekten uitbreken. Deskundigen hebben hier meermalen voor gewaarschuwd. Een rekenvoorbeeld. Als op een groot melkgeitenbedrijf moet worden geruimd (b.v. wegens scrapie), dan komen de kosten van de ruiming ten laste van het DGF. Bijvoorbeeld 5.000 dieren x 300 Euro/melkgeit = € 1.500.000. Dit is bijna net zoveel als de totale sectorbijdrage aan het DGF.

Op zich was het ministerie bereid om de tarieven te splitsen, maar het stelde wel de eis dat de belangenorganisaties het hier unaniem mee eens moesten zijn. Omdat wij de enigen waren met deze wens is dit nooit gebeurd. Maar begin dit jaar is de LTO overstag gegaan, zodat er nu wel unanimiteit is. Vanaf 2020 komen er dus aparte tarieven voor schapen en geiten.

In 2019 bedraagt het tarief € 1,23 per schaap of geit. Alleen houders met meer dan 25 schapen en/of geiten krijgen een DGF heffing. Dit blijft ook in het nieuwe convenant.
Zoals het er nu naar uitziet zal in 2020 het tarief per schaap ongeveer € 0,86 en per geit ongeveer € 1,26 bedragen. Wegens enkele kostendalingen zal het tarief voor de geiten slechts zeer beperkt stijgen. Het tarief voor de schapen gaat echter flink omlaag. Wij zijn blij met dit resultaat dat door jarenlange vasthoudendheid uiteindelijk is bereikt.

De splitsing van de tarieven voor schapen en geiten valt nadelig uit voor de groep houders met meer dan 25 niet-melkgevende geiten. Het was niet haalbaar om voor deze groep houders een aparte tariefgroep in het leven te roepen. Gezien de redelijkheid van de splitsing, het geringe aantal houders met meer dan 25 niet-melkgevende geiten en de grote omvang van de groep schapenhouders die erop vooruit zou gaan, hebben we toch ingezet op de splitsing.

Tenslotte zijn de uitvoeringskosten van bijna € 250.000,- zeer hoog. De kosten van RVO voor het versturen en innen van de facturen bedragen maar liefst € 33,73 per ubn. In het verleden bedroegen de kosten van het Produktschap tussen de € 6,- en de € 9,- per ubn.

Het Platform KSG heeft herhaaldelijk geprotesteerd tegen de exorbitant hoge uitvoeringskosten. Vooral hierdoor zijn de tekorten ontstaan. Het Ministerie van EZ heeft toegezegd dat het heffingssysteem vereenvoudigd gaat worden, maar het is nog afwachten of het RVO in staat zal zijn om efficiënter te gaan werken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.